İstanbul İstanbul°C
  • Dolar döviz kuru 6.7618
  • Euro döviz kuru 7.6282
  • 30-09-2018 14:02

2018 Diyanet Görevde Yükselme Sınav Soruları

2018 Diyanet Görevde Yükselme Sınav Soruları ve Cevapları haber merkezimize gelen yorumlarından ibaretti. Resim Açıklama olduğunda eş zamanlı olarak burdan yayınlanacaktır....

2018 Diyanet Görevde Yükselme Sınav Soruları

ŞEFLİK 
1-Ünsuz dusmesi türkçe soru
 2-türkçe Ne nin amacı
 3-soruşturmaya itiraz süresi 10 gün
 4-Kamu İhale kurulu çekimser oy kullanamaz
 5-Hakim karşına çıkarılmada sure 48 saat
 6-Seçim Kurulu üye sayısı 7+4
 7-sınav askerde için terhisten sonra 30 gün 
 8-Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı sayısı 5
 9-bucak ilçe sorusu bucak olacak
 10-siyasi partilere üye olma yaşı 18
11-memurların siyaset yapması ile ilgili soru memurluktan atılır
12-Haccın farziyeti ile alakalı olmayan
13-Devlet memuru ek iş sayılmayan AŞ
14-devlet memuru Ticari faaliyette bulunan yakınlarının ne kadar zaman içerisinde bildirmeli 15 gün
15-Mahreçleri aynı ve sıfatları farklı olmyan  Zı Zel Ze 
16-İhtilaf olmayan RA
17-Alak suresinin ilk 5 ayeti
18-8Yumurta herşekilde yenir diyen mezhep
19-meclise yapılan itirazlar da kurumun cevap vermesi 30 gün
20-ilçe müftüsü 1. 2. Sınıf ilçe atanma 6 yıl
21-MBSTS sorusu 
22-ilkokul mezunu 7. Derece 
23-Yemin le alakası olmayan Zayıflık
24-Din Hizmetlerinin görevi olmayan Kur'an Kursu Açmak
25-Mülakatta neye bakılmaz
26-taksir suçu
27-harcırah sorusu
28-hizmetiçi eğitimde geçen süre memurluğa sayılır
29-taşınırın olağan eskimesi
30- sınav komisyonu 5 kisi
31-Keffaret gerektirmeyen oruç bozma
32-KAST SİSTEMİ
33-Hudeybiye anlaşmasında "Raülullah" Kullanılmadı
34-Mürciye nin ayrılma sebebi İmamet
35-Zekat Kime verilir Kardeşe
36- ADAK
37- Mekkeli Müşriklrin İslamı Kabul etmeme sebebi
38- Haşimoğulları
39-Namaza sonradan Uyan MESBUK

Diyanet İşleri Başkanlığı, Görevde Yükselme, Vaizlik Murakıplık Din hizmetleri uzmanligi ve şeflikGiriş Sınavları Ankara'da yapıldı.

Ankara Üniversitesi tarafından yapılan sınava 81 il ve yurtdışı teşkilalarından binlerce aday katıldı.

30 Ekim tarihinde aday.ankara.edu.tr adresinden açıklanması beklenen yazılı sınav sonuçlarından sonra mülakatlara geçilecek.

2018 DİYANET GÖREVDE YÜKSELME SINAV TAHMİNİ SORU VE CEVAPLARI

MURAKIPLIK SORULARI
1) Dil bilgisi sıralı Cümle
2) Başkan yardımcısı beş kişi
3) soruşturmadan sonra 30 gün +15 ilave

4) Buhari’nin eseri edebül müfred
5) Buhari tarihül kebir
6) yolluk yedi gün
7) Tbmm dilekçe 30 gun
8) Medine ekolu Maliki
9) İbni hazm
10) Kayıtlara alınış tarihi itibarıyla BEŞ YILINI tamamlamış ve idarece kullanılmasına ihtiyaç duyulmayan taşınırlar, bu taşınıra ihtiyaç duyan idarelere bedelsiz devredilebilir.
11) hac emirliği Mekke’nin fethi
12) budizm Nirvana
13) adak başka dinlerde de mevcut olan bir ibadettir
14) fetret devrinden sonra müddesir
15) zekat ilk önce fakirlere verilir
16) Türkiye büyük millet Meclisi toplama oranı üçte bir
17) bileşik suç
18) cezalardan değildir tutuklama
19) Türkiye büyük millet Meclisinin görevleri yüksek Öğretim kuruluları üyelerini atamaz
20) beğavi mealimüt tenzil
21) Teknik hizmetler sınıfı değildir biyolog
22) tecvid muttasıl 2/4
23) İpek elbise ile hanefi meshebine göre namazı iade etmesine gerek yok
24) valiler il idaresi nde cumhurbaşkanına karşı sorumlu dur
25) maktu hadis
26) peygamberimizin Üstün ahlakından bahseden sure kalem Suresi
27) maun suresi SAHÜN unutturanlar
28) Kılık ve kıyafet/cinsellik/avlanmak
29)Bütçe stratejik plan 3 yıl
30) eşari maturidi Ortak görüşü
ru yetullah
31)Doktora 2 kademe
32) İl dışı tayinde kaç yıl görev yapmak lazım? 2
33) Muhsaflari inceleme Kurulu üyeliği için hangi şart yanlıştır? 5 yıllık görev yapmış olmak.
34) Ünvan değişikliği veya açıkta kalma nedeni ile bir defaya mahsus kaç ay içerisinde ataması yapılır gibi bir soru vardı bunun cevabı ne ? 2 ay
35) oruca niyet öğleden sonra yapılmaz
36) memura haksız suç isnadında bulunan soruşturma ve kovuşturması yapılmış memur için valiler Cumhuriyet Savcısı’na suç duyurusunda bulunur
37) Türkiye büyük millet Meclisinin başka kurum ve kuruluşlara verdiği dilekçe 30 günde cevaplanır
38) vahhabiliğin ortaya çıkış sebeplerinden değildir hint alt kıtasındaki mezhep çatışması
39) Bilgi edinme kanunu nda tüzel kişi hangi belgelerle müracaat yapar ünvan/ imza / adres/ yetki belgesi
40) Pazarlık usulü: Bu Kanunda belirtilen hallerde kullanılabilen, ihale sürecinin iki aşamalı olarak gerçekleştirildiği ve idarenin ihale konusu işin teknik detayları ile gerçekleştirme yöntemlerini ve belli hallerde fiyatı isteklilerle görüştüğü usulü,

DİN HİZMETLERİ UZMANLIĞI

1. Peygamberimizin vefatının ardından okuduğu ayeti kerimeyle sahabeyi teskin eden= Hz Ebubekir
2. Hicrette peygamber efendimize klavuzluk eden= Ureykıt
3. Borcunu ödemediği halde bilerek yalan yere yemin etme = Kamus
4. DİB Başkan yardımcısı en fazla= 5
5. Nakıs idgam sorusu= 3 yerde (kalın harfin önce geldiği yerlerde)
6. Şafide yer alan hakkında aksi hüküm olmadıkça hükmün devam etmesi = İstishab
7. Şafide yer almayan deliller = İstihsan ve Mesalihi mürsele
8. Zekat hususunda üzerinden bir yıl geçmesi gerekmeyen = Toprak mahsülleri
9. Hanefilerde adağın hükmü = Vacip
10. Hanefiler dışında ki mezheplerde vitir namazı ve kurbanın hükmü = Sünnet
11. Eş'ariliğin gelişmesine katkısı olan= Gazali
12. DİB Görevlilerin seviyelerini ölçmek ve öğrenmeye açık tutmak için yapmış olduğu sınav= mbst
13. Sakin nunun vav veya ye harfiyle aynı kelimede bulunması = İzhar
14. Hangisi hizmetten sayılır = Hizmet içi eğitim kurslarında başarılı geçen sürelerin tamamı
15. Nesih sorusu= Haberlerde
16. Görevde yükselme sınav komisyonuda bulunan sayısı= 5
17. Büyük günah işleyen kafirdir diyen = Hariciler
18. Siyasi partilere üye olma yaşı = 18
19. Din hizmetleri genel müdürlüğünün görevlerinden değildir = Kur'an'ın doğru okumasını sağlamak
20. Oruç tutmamayı mübah kılanlar arasında bulunmayan = Yorgunluk
21. Şaz'ın zıddı olan = Mahfuz
22. Fikıh bablarına göre olan hadis kitapları = Sünen
23. Hanefiliğin yaygın olmadığı ülke = Tunus
24. Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır = İnşirah
25. Kur'an'ın harekeleme işi = Emeviler
26. Ahlakın kaynağı = Kuran
27. Haccın doğru tanımı = ... belirli zaman özel mekanda....
28. Herakliusa mektup götüren = Dıhye
29. İlkokul mezunu en fazla kaçıncı dereceye yükselir = 7
30. Hristiyanlık mezhebi olmayan = Ferisilik
31. Hakim karşısına çıkarılma süresi = 48 saat
32. Yazılı olmayan Tevrat ilgili soru = Talmud
33. Kurbanla ilgili doğru olan = Alınan kurbanlığın ölmesi durumunda zengin tekrar alır fakir almaz
34. "Ne" kaç farklı sekilde kullanılmıştır = 3
35. Verilen metinle ilgili soru = Ünsüz yumuşaması?
36. Kadıyanilikle ilgili soru = Nübüvvet-Hilafet
37. Tefsirde ekol olmayan = Mısır
38. Eimmei hamse kimlerden oluşur?
39. Tebeutabiin tefsir alimleri?
40. Ebu'l-Hasan el-Eş'ari, Risale fi istihsani'l-havd fi ilmi'l-kelam = Kelam İlminin Meşruiyeti
41. YSK üye sayısı? 7-4
42. Hadis ravisinde aranan şartlardan birisi değildir.- Çok hadis bilmesi
43. Bildirimde beyanda bulunma süresi = 15 gün
44. Meclis’e verilen dilekçelerin karara bağlanıp cevaplanması kaç gündür = 60
45. Hangisi yanlıştır gibi bir soru vardı = İmam Ebuhanife'ye göre Nebiz içmek...
46. Siyasi bir partiyi övmenin veya yermenin cezası = işten çıkarılma
47. Sorusunu hatırlayamadığım cevaplarında= Kurula itiraz edenin yargıya başvurma hakkı durdurulur
48. Tefsirde İsrailiyata öncülük etmeyen kişi-Yahya bin sallam?
49. Memurun yapabileceği ticari faaliyet- Anonim şirketi
50. Kelam ilminin konularından değildir - Tekvin

GÖREVDE YÜKSELME SINAVI SÖZLÜ (MÜLAKAT) İLE DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞININ İLGİLİ YÖNETMELİĞİNİN 15. MADDESİNE GÖRE:

MADDE 15 – Sözlü sınav

(1) (Değişik cümle:RG-28/11/2017-30254) Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava çağrılır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava çağrılır.

(2) Adaylar, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel kültürü ve genel yeteneği,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayın sözlü sınav puanı tespit edilir.

(3) Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.HABERE AİT RESİMLER

HABERE YORUM YAZIN
Etdal Etdal 30.09.2018

Şeflik sınav soru ve cevaplarını da yayınlamanız mümkün mü acaba?

Etdal Etdal 30.09.2018

Şeflik sınav soru ve cevaplarını da yayınlamanız mümkün mü acaba?

Ali Akgun Ali Akgun 01.10.2018

Arkadaşlar buraya yazılan bazı cevaplar yanlış mesela kadiyanilik sorusunun cevabı cihad olucak ,maturidi-eşarî ruyetullah değil

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

ÇOK OKUNAN HABERLER